จิวากานนท์ศ.; วโรดมวิจิตรด.; ศุภสินธุ์อ.; ฉัตรานุกูลชัยป.; พิศประเสริฐว.; นงนุชอ.; ตรองตระกูลก.; เกียรติสุนทรไ.; ปโชติการช.; รุ้งพรายด.; วิชานศวกุลศ.; ลิ้มคุณากูลจ.; เติมพรเลิศน.; กิตติสกุลนามป.; เตชะวณิชส.; เหล่าเจริญเกียรติอ.; บุญภัทรรักษาจ.; บุญกาญจน์น.; กล้ายประยงค์ป.; แก้วถนอมส. คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, v. 28, n. 2, p. 18-67, 30 ธ.ค. 2020.