วีรเธียร ก. . เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 1, p. 48–52, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/251742. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.