รัตนชัยวงศ์ ส. . ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-glucose co-transporter 2. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 2, p. 82–91, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/255605. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.