วโรดมวิจิตร ดรุณีวัลย์, แย้มวงษ์ ปรียานุช, หงสประภาส ประณิธิ, จิตตวัฒนรัตน์ กวีศักดิ์, อังคทะวานิช จงจิตร, พิศประเสริฐ วีระเดช, วิชานศวกุล ศานิต, เตชะวณิช สิรกานต์, รัตนชัยวงศ์ สรวิเชษฐ์, อึงพินิจพงศ์ วินัย, พรรณเชษฐ์ ปริย, ชัยนาม กุลพงษ์, จิวากานนท์ ศิรินทร์, ฉัตรานุกูลชัย ประพิมพ์พร, วีรเธียร กรกต, รุ้งพราย ดาราพร, อิ่มเอิบสิน นลินี, แก้วถนอม ส่งศรี, พิชิตไชยพิทักษ์ อรวรรณ, พราหมณสุทธิ์ บุชชา, ตั้งเสริมวงศ์ ธัญวรินทร์, และ ศุภสินธุ์ อุปถัมภ์. 2019. “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10)”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 27 (2). Bangkok, Thailand:8-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/241711.