รัตนชัยวงศ์ สรวิเชษฐ์. 2019. “แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 27 (2). Bangkok, Thailand:67-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/241720.