ทองปาน มรุต, และ วิชานศวกุล ศานิต. 2019. “ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 27 (1). Bangkok, Thailand:51-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242057.