วโรดมวิจิตรดรุณีวัลย์, แย้มวงษ์ปรียานุช, หงสประภาสประณิธิ, จิตตวัฒนรัตน์กวีศักดิ์, อังคทะวานิชจงจิตร, พิศประเสริฐวีระเดช, วิชานศวกุลศานิต, เตชะวณิชสิรกานต์, รัตนชัยวงศ์สรวิเชษฐ์, อึงพินิจพงศ์วินัย, พรรณเชษฐ์ปริย, ชัยนามกุลพงษ์, จิวากานนท์ศิรินทร์, ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ประพิมพ์พร, วีรเธียรกรกต, รุ้งพรายดาราพร, อิ่มเอิบสินนลินี, แก้วถนอมส่งศรี, พิชิตไชยพิทักษ์อรวรรณ, พราหมณสุทธิ์บุชชา, ตั้งเสริมวงศ์ธัญวรินทร์, และ ศุภสินธุ์อุปถัมภ์. 2019. “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ -4)”. hai PEN วารสารโภชนบำบัด 27 (1). Bangkok, Thailand, 10-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242061.