ชัยนาม กุลพงษ์. 2020. “การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 28 (1). Bangkok, Thailand:64-74. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242703.