ศุภสินธุ์ อุปถัมภ์. 2020. “สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (2). Bangkok, Thailand:3-6. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242735.