รัตนชัยวงศ์ สรวิเชษฐ์. 2020. “การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (1). Bangkok, Thailand:15-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242745.