วงศ์ศรีชนาลัย วิริสสร. 2020. “โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (2). Bangkok, Thailand:12-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242750.