ธานี ปราการ. 2020. “ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (3). Bangkok, Thailand:18-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242883.