บุณยสนธิกุล กรุณา. 2020. “กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (3). Bangkok, Thailand:36-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242889.