โรจน์ยินดีเลิศ วีรนุช. 2020. “ภาวะขาดไบโอติน”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (2). Bangkok, Thailand:18-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242897.