สมหล่อ ณิชา. 2020. “น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 23 (2). Bangkok, Thailand:21-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242898.