พิศประเสริฐวีระเดช. 2020. “ardet-iedl yndrome”. hai PEN วารสารโภชนบำบัด 24 (3). Bangkok, Thailand, 18-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112.