โรจน์ยินดีเลิศ วีรนุช, เตชะวณิช สิรกานต์, และ วีรเธียร กรกต. 2020. “ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 24 (3). Bangkok, Thailand:24-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243116.