เตชะวณิช สิรกานต์. 2020. “อาหารฮาลาล”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 26 (1). Bangkok, Thailand:45-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244311.