ลักขณานุรักษ์ นริศร. 2020. “แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 26 (2). Bangkok, Thailand:1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244315.