รัตนชัยวงศ์ สรวิเชษฐ์. 2020. “สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 26 (3). Bangkok, Thailand:1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244405.