นันท์ธนะวานิช พรพิมล. 2020. “Functional Milk. นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 26 (3). Bangkok, Thailand:10-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244410.