พราหมณสุทธิ์ บุชชา, และ ตระกูลฮุน วิบูลย์. 2020. “แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 28 (2). Bangkok, Thailand:1-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/248362.