จิวากานนท์ศิรินทร์, วโรดมวิจิตรดรุณีวัลย์, ศุภสินธุ์อุปถัมภ์, ฉัตรานุกูลชัยประพิมพ์พร, พิศประเสริฐวีระเดช, นงนุชอาคม, ตรองตระกูลกุลวิชย์, เกียรติสุนทรไกรวิพร, ปโชติการชนิดา, รุ้งพรายดาราพร, วิชานศวกุลศานิต, ลิ้มคุณากูลจุฑาธิป, เติมพรเลิศนันทพร, กิตติสกุลนามปิยวรรณ, เตชะวณิชสิรกานต์, เหล่าเจริญเกียรติอภิรมย์, บุญภัทรรักษาจริยา, บุญกาญจน์นัธิดา, กล้ายประยงค์ปิ่นแก้ว, และ แก้วถนอมส่งศรี. 2020. “คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 28 (2). Bangkok, Thailand, 18-67. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/248367.