วีรเธียร กรกต. 2021. “เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 29 (1). Bangkok, Thailand:48-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/251742.