รัตนชัยวงศ์ สรวิเชษฐ์. 2021. “ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-Glucose Co-Transporter 2”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 29 (2). Bangkok, Thailand:82-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/255605.