วโรดมวิจิตรด., แย้มวงษ์ป., หงสประภาสป., จิตตวัฒนรัตน์ก., อังคทะวานิชจ., พิศประเสริฐว., วิชานศวกุลศ., เตชะวณิชส., รัตนชัยวงศ์ส., อึงพินิจพงศ์ว., พรรณเชษฐ์ป., ชัยนามก., จิวากานนท์ศ., ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ป., วีรเธียรก., รุ้งพรายด., อิ่มเอิบสินน., แก้วถนอมส., พิชิตไชยพิทักษ์อ., พราหมณสุทธิ์บ., ตั้งเสริมวงศ์ธ. และ ศุภสินธุ์อ. (2019) “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4)”, Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. Bangkok, Thailand, 27(1), น. 10-38. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242061 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).