พิศประเสริฐว. (2020) “Bardet-Biedl Syndrome”, Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. Bangkok, Thailand, 24(3), น. 18-23. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).