[1]
วโรดมวิจิตร ด. ., “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10)”, Thai JPEN, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 8–38, ธ.ค. 2019.