[1]
รัตนชัยวงศ์ ส., “แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด”, Thai JPEN, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 67–78, ธ.ค. 2019.