[1]
ทองปาน ม. . . และ วิชานศวกุล ศ. ., “ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง”, Thai JPEN, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 51–57, มิ.ย. 2019.