[1]
วโรดมวิจิตรด., “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4)”, Thai JPEN, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 10-38, มิ.ย. 2019.