[1]
ชัยนาม ก., “การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ”, Thai JPEN, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 64–74, มิ.ย. 2020.