[1]
รัตนชัยวงศ์ ส., “การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 15–22, มิ.ย. 2020.