[1]
ธานี ป., “ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 18–24, มิ.ย. 2020.