[1]
บุณยสนธิกุล ก., “กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 36–41, มิ.ย. 2020.