[1]
สมหล่อ ณ., “น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 21–23, มิ.ย. 2020.