[1]
พิศประเสริฐว., “Bardet-Biedl Syndrome”, Thai JPEN, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 18-23, ก.ค. 2020.