[1]
โรจน์ยินดีเลิศ ว., เตชะวณิช ส., และ วีรเธียร ก., “ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว”, Thai JPEN, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 24–34, ก.ค. 2020.