[1]
ลักขณานุรักษ์ น., “แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง”, Thai JPEN, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 1–9, ส.ค. 2020.