[1]
รัตนชัยวงศ์ ส., “สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย”, Thai JPEN, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 1–9, ส.ค. 2020.