[1]
นันท์ธนะวานิช พ., “Functional Milk...นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่”, Thai JPEN, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 10–15, ส.ค. 2020.