[1]
พราหมณสุทธิ์ บ. และ ตระกูลฮุน ว., “แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013”, Thai JPEN, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 1–15, ธ.ค. 2020.