[1]
จิวากานนท์ศ., “คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561”, Thai JPEN, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 18-67, ธ.ค. 2020.