[1]
วีรเธียร ก. ., “เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม”, Thai JPEN, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 48–52, มิ.ย. 2021.