รัตนชัยวงศ์ ส. “แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 67-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/241720.