ทองปาน ม. . ., และ วิชานศวกุล ศ. . “ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 51-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242057.