ชัยนาม ก. “การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 28, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 64-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242703.