ศุภสินธุ์ อ. “สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 3-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242735.