รัตนชัยวงศ์ ส. “การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 15-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242745.