วงศ์ศรีชนาลัย ว. “โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 12-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242750.